Libido Love of Life

Libido - Love of Life

Open jezelf voor de passie en levenskracht van Libido in alle gebieden van je leven!

(for English, scroll down) 

Dansen en werken met de beweging van seksuele energie binnen de bredere definitie van ‘Libido’ als levenskracht, geboorteplaats van creativiteit, vitaliteit, aanwezigheid en levendigheid.
'Libido Love of Life' raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en vergroten van de mogelijkheden deze levenskracht volledig te belichamen in alle gebieden van je leven. 

Onze creatieve seksuele levensenerige  – ons Libido -  is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie en beweging van ons lichaam. Het kan grote vreugde brengen, diepgaande heling en verbondenheid. Echter, om een harmonieuze relatie met onze seksuele gevoelens te verkrijgen en deze te behouden kan een ingewikkelde, uitputtende en mysterieuze reis zijn waarvan we vaak verwachten deze alleen te moeten ondernemen. 

Libido Fundamentals begint dit complexe en creatieve onderzoek door de basics van de dans- en bewegingsmeditatie te introduceren en te gebruiken om onze fysieke taal van onze seksuele levensenergie te gronden en te leren kennen. Wanneer ons hart en ons lichaam door dans en bewust bewegen wakker worden, komt ook onze seksuele energie in beweging. Op de dansvloer voelen we ons misschien het ene moment bruisend, stralend en aantrekkelijk en het volgende moment schuldig, onhandig en verlegen. We voelen ons misschien overweldigd door onze eigen ervaring of door de seksuele energieën rondom ons, of we voelen ons mat, niet in contact met onszelf of gewoon buitengesloten. 

Velen van ons accepteren een leven waarin ons creatief potentieel onaangeroerd is of onvervuld. Als we vrij en authentiek dansen en leven dan voelen we ons stralend en energiek. Desondanks verbergen en verkleinen we dit krachtige deel van onszelf regelmatig. Via Open Floor dansmeditatie draaien we deze dynamiek om. We creëren een aandachtige, verbindende, seksueel positieve omgeving. Er is geen expliciet seksuele inhoud of oefeningen. We beginnen te onderzoeken hoe en wie we zijn. Of onze conditionering, gender, cultuur, sociale gebruiken, dromen, herinneringen, families, juist een hulp of een belemmering zijn om te kunnen bewegen met onze natuurlijke seksuele levenskracht en om ons te verbinden met anderen en het leven. Waar beweging en onderzoek  wordt ingezet als instrument voor ontdekking. 

Gedragen door
* de fysieke taal van onze seksuele energie gegrond in de universele bewegingshulpbronnen van Open Floor,
* de transformerende werking van de dynamische dansmeditatie als middel voor bewustzijn en verandering,
* de intelligentie van onze masculiene en feminiene kwaliteiten,
* de rijkdom van het samenzijn in een vaste groep
* aanvullende oefeningen, deelmomenten en specifieke informatie

ontstaat er een aandachtige, veilige, seksueel positieve omgeving om dit complexe en verdiepende onderzoek aan te gaan met compassie en nieuwsgierigheid. Omdat seksualiteit zo vaak ondergronds aanwezig is, genegeerd wordt of onbewust uitgeleefd kan het bewust onderzoeken van dit thema intens, bevrijdend, intiem en krachtig zijn. De vreugde en de schoonheid die deze reis kan bieden maakt het de moeite waard om de uitdaging en het risico aan te gaan.

Tijdens deze workshops is er geen expliciete seksuele inhoud. Ook gaat het niet om je seksualiteit op de dansvloer uit te leven. Geschikt voor alle volwassenen, ongeacht geslacht, seksuele uiting, voorkeur en soort relatie. Voor deelname is het nodig dat je enige ervaring hebt met dansvormen zoals OpenFloor, 5Ritmes, MovementMedicine, Biodanza, o.i.d.

Aanbod Libido Love of Life  workshops, retraites en intensives

Open Floor is een dynamische dansmeditatie en levendig bewegingsonderzoek. De methodiek van Open Floor is eerder open en onderzoekend dan voorgeschreven. Je wordt begeleid en geïnspireerd om alles wat je tegenkomt te verwelkomen in je dans, voorbij dat te bewegen wat je al kent en om dat wat vast gestold is weer in stromende beweging te brengen. Je ontdekt hoe je van schaduw en gewoonte naar vrijheid in keuze en creatieve mogelijkheden kunt bewegen. 

Docente Monika Körschner is geaccrediteerd 5Ritmes® en OpenFloor docent en geeft ruim 20 jaar les in dans en beweging als
bewustzijnsoefening. Zij is persoonlijk opgeleid door Andrea Juhan (VS), founder van OpenFloor en Libido Fundamentals, om met dit specifieke thema te werken. 

“We tend to think of the erotic as an easy, tantalizing sexual arousal.
I speak of the erotic as the deepest life force,
a force which moves us toward living in a fundamental way."
- Audre Lorde -

Wat er zo aanbod komt...

Onthullen & onderscheiden 

Onze creatieve seksuele levensenergie beleven we het ene moment gecompliceerd, het andere moment extatisch; afwezig of belast met verwachtingen vanuit vroegere ervaringen. Tijdens deze module onderzoeken we hoe en wie we zijn. Of onze conditionering, gender, cultuur, sociale gebruiken, dromen, herinneringen, families, juist een hulp of een belemmering zijn om te kunnen bewegen met onze natuurlijke seksuele levenskracht en om ons in waarachtigheid te verbinden met anderen en het leven. We leren differentiëren tussen wat we daadwerkelijk voelen en het verhaal wat we hieraan vast koppelen, tussen het verleden en het huidige moment, tussen jouw ervaring en die van een ander, tussen intentie en gevolg.

Onze wilde natuur 
Vanaf onze geboorte tot aan onze dood zijn we seksuele wezens. Vanaf de eerste cellen die ons leven hebben gevormd tot aan de overgave van onze laatste uitademing. Heel ons leven is doordrenkt met ‘libido’. We zullen werken met deze natuurlijke intelligentie en potentiële vitale levenskracht, die dan weer latent, dan weer extatisch aanwezig is, dan weer verwarrend, overweldigend en dan weer wild, levenslustig, dan weer ontvankelijk, dan weer gepassioneerd.

Afstemmen op authenticiteit 
De vitale levensenergie van ‘libido’ kan aanwezig zijn tijdens de momenten van diep spel, de liefde bedrijven, een tedere aanraking, een provocatief kunstwerk, een sexy song, een indringende blik, de verstilde stem van een dichter, de gewijde woorden van een mysticus, Wanneer onze seksuele energie wordt erkend, ondersteund en authentiek mag zijn, zowel in relatie met ons zelf als met een ander, anderen, het leven, is de mogelijkheid voor heling immens en bekrachtigend. Het behouden van een levendige aanwezigheid in verstilling en kunnen afstemmen op de oprechte beleving van goedheid, genot en voldoening zijn hierbij essentieel.

 

 

ENGLISH

Sexual life force energy as birthplace of creativity, vitality, presence and aliveness. 
This workshop touches the universal elements which relate to sense, move and increase the capacity to fully embody this life force in all areas of your life. 

Your creative sexual energy – your Libido – is an essential part of the body's natural expression and movement potential. It can bring great pleasure, profound healing and deep connection. However, getting to and maintaining a harmonious relationship with sexual feelings can be a complex, unnerving and mysterious journey that we are often expected to figure out by ourselves.

Libido Fundamentals begins this complex and creative investigation by introducing the basics of using movement meditation as a means to ground, and explore the physical language of our sexual energy. As our hearts and bodies awaken through the movement meditation practice, our sexual energy also begins to stir. On the dance floor, we may feel juicy, radiant, and desirable one moment and feel guilty, awkward, and shy in the next. We may feel overwhelmed by our own experience - or by the sexual energies around us – or feel flat, disconnected, or just plain left out. 

Many of us accept a life in which our creative potential is untouched or unfulfilled. If we dance and live freely and authentically, we feel radiant and energetic. Nevertheless, we regularly hide and shrink this powerful part of ourselves. We reverse this dynamic through OpenFloor dance meditation. We create an attentive, connecting, sexually positive environment.  There is no explicit sexual content or exercises, we will start to track how and who we are – our conditioning, gender, culture, social mores, dreams, memories, families – what aids or obstructs our ability to move with our innate sexual life force and ability to relate. Using movement and enquiry as a tool for discovery.

Held  by
* the physical language of our sexual energy grounded in the universal core movement resources of Open Floor dance  movement practice
* the transforming effects of dance meditation as a means for awareness and change
* the intelligence of our masculine and feminine coding and qualities
* related exercises, sharing and specific information that will integrate your experiences into your 'daily' life
* the richness of being together on this journey with a closed ongoing group

we create a safe and creative environment  to engage in this complex, mysterious and in-depth investigation with curiosity, mindfulness and compassion. Because sexuality is so often underground, ignored, or unconsciously acted out, the exploration of this territory tends to be intense, liberating, intimate and powerful. The potential pleasure and beauty of this journey is well worth the challenges and the risks.

Who is it for?
Libido programs are open to all adults regardless of gender identity, gender expression, biological sex, sexual orientation, or relationship status. We strive to co-create an environment that is inclusive, curious and expansive, and honors the experiences each person brings into the room.

For those who:
* want to understand the dynamics of attraction and attachment.
* are looking to cultivate erotic intelligence and expand their capacity to love life
* are interested in an embodied and healthy exploration of their sexuality
* want to intentionally connect through movement with the source of their desires to experience greater fulfillment and satisfaction in relationships of all kinds.
* want to harness the energy of libido for creative pursuits.

Libido Fundamentals workshops are open to dancers with 12 hours of Open Floor Movement Practice or other Conscious Dance practices. 

What happens in a workshop?
We explore this lively, sometimes latent energy of libido with curiosity and mindfulness using the Open Floor Core Movement Resources.
We open up physical, emotional, mental, and spiritual terrain of sexuality, libido and life force.

This Libido Fundamentals program is designed by Andrea Juhan, Phd (USA), co-founder of Open Floor Dance Movement Practice. 
Learn more about Andrea on www.AndreaJuhan.com

Open Floor International, learn more about Open Floor Dance & Movement practice

Teacher Monika Körschner is personally trained by Andrea Juhan to teach this specific program. She is certified  5Rhythms® en OpenFloor teacher and teaches dance and movement as a conscious practice in the Netherlands and abroad for over more than 20 years. 

 

Uncovering & differentiating
Dance can awaken the potent energy of one’s sexual life force energy in ways that can be ecstatic while sometimes complicated; flat, disconnected or burdened with expectations from the past. During this module we will start to track how and who we are – our conditioning, gender, culture, social mores, dreams, memories, families – what aids or obstructs our ability to move with our innate sexual life force and our ability to relate truthfully with others and the world. We learn to differentiate between what we actually feeling and the story we make out of this, between the past and the present moment, between your experience and that of the other, between intention and impact.

Our wild nature
From birth to death we are sexual beings. From the first cells that evolve us into being, to the deep surrender of a last exhale, a lifespan is infused with libido. We will explore this natural intelligence and potential vital life force, which is sometimes latent, sometimes electrifying, sometimes confusing,  overwhelming, sometimes wild,  lively, sometimes receptive, passionate. Using the Open Floor core movement resources and enquiry as a tool for discovery.

Attuning into authenticity
The vital energy of libido can be present in moments of deep play, a tender touch, a provocative piece of art, a sexy song, a mature gaze, the soothing voice of a poet, the sacred words of a mystic. When this energy is acknowledged, supported and expressed authentically, as well as in relation with ourselves as with another, others, life itself, the potential for healing is immense and empowering. Maintaining a lively presence in stillness and being able to attune to the sincere experience of goodness, pleasure and satisfaction are essential.

libfun400.jpg

Ervaringen

"Twee keer heb ik de Libido groep gedaan bij Monika en zou het zo weer doen. Het fijne van Monika als docente is dat ze alles zelf zo doorleeft heeft, dat merk je in haar manier van lesgeven. Daardoor voel je je uitgenodigd om open te onderzoeken en te delen. Monika brengt je in de dans naar een dieper niveau, biedt daarin de tijd en ruimte die nodig is. Ze is heel goed afgestemd op de groep en met haar prettige gevoel voor humor blijft het ook licht." - Monique van L. - 

"Via een vriendin kwam ik te weten over het Libido Fundamentals weekend dat Monika in 2019 zou geven. Na lang twijfelen heb ik me ook ingeschreven, ik had nooit een dans-weekend gedaan, was een beetje terughoudend en onzeker. Maar boy, was I mistaken! Een hele fijne groep mensen waar contact heel vanzelf ging. Hele fijne opbouw van oefeningen waarin lichaam, energie, het leven, sensualiteit en seksualiteit steeds op wisselende manieren aangesproken worden. Het voelde steeds alsof iedere stap, oefening, suggestie precies op het juiste moment kwam en aansloot bij iets wat ik in mezelf aantrof. En er was alle ruimte om dat alles helemaal te kunnen onderzoeken en ervaren. Ik weet eigenlijk nog steeds niet wat er nou allemaal precies gebeurde maar ik geloof dat zo’n beetje alles in me aangeraakt is dat weekend. Tegen het einde was dat compleet en totaal: ik voelde overgave zoals ik het niet kan maken maar alleen maar ondergaan. Ik voelde me (beetje schaamrood op de kaken als ik dit schrijf) genomen en wilde me laten nemen. Door wie of wat…? De muziek, Monika, de energie, de groep, het grotere? Ik weet het niet en het maakt ook niet zoveel uit. Het oversteeg me. " - Joost - 

"Alles in mij is zo gaan stromen, van mijn tenen tot bovenin. Ik heb nog dagen daarna gehuppeld. Het gaat echt over het weer laten stromen van je levensenergie en levenslust!  En ook al waren we met een groep het accent lag helemaal niet op het groepsproces, er was juist veel ruimte om op jezelf te zijn en voor je eigen proces." - C. 

"Wat voelde dit goed, heel goed, deze mooie reis met hele nieuwe ervaringen en bijzondere ontmoetingen met bijzondere mensen. Allemaal, stuk voor stuk. Steeds weer iets nieuws ontdekken, nieuwe inzichten, de verrassende kanten. Met zeker een uitdijend rimpel effect in het leven."
- Jan Z -