LessenĀ 

Libido Love of Life Amsterdam Nrd

Open Floor Workshopavonden

Open jezelf voor de passie en levenskracht van Libido in alle gebieden van je leven!
Dansen en werken met de beweging van seksuele levensenergie binnen de bredere definitie van 'Libido' als levenskracht, geboorteplaats van creativiteit, vitaliteit en aanwezigheid. 

(Please scroll down for the English version)

Deze workshopavonden zijn een gelegenheid om te proeven, te ervaren, een begin te maken, 'samen' te dansen op jezelf en/of met elkaar met dit thema. Op deze avonden kun je de verbinding, bevrijding, bekrachtiging en transformatie ervaren die de meerdaagse 'Libido' programma’s kenmerken. Iedere avond is uniek en belicht een facet van de thema’s die in deze programma’s diepgaander behandeld worden.
OVERZICHT VAN MEERDAAGSE 'LIBIDO' PROGRAMMA'S, zijn te vinden via deze link.  Deze programma's zijn verrijkend, verdiepend, vernieuwend en ten zeerste aan te raden mocht dit thema je aanspreken. De potentiële vreugde, diepgaande heling en schoonheid die deze programma's kunnen bieden maakt het de moeite waard om de uitdaging en het risico aan te gaan.

ONZE SEKSUELE LEVENSENERGIE is een essentieel onderdeel van de natuurlijke expressie en beweging van ons lichaam. Het ene moment gecompliceerd, het andere moment extatisch, afwezig of belast met verwachtingen vanuit vroegere ervaringen.
'Libido - Love of Life' raakt de universele elementen aan die betrekking hebben op het voelen, bewegen en vergroten van de mogelijkheden deze levenskracht volledig te belichamen in alle gebieden van je leven.

Vanaf onze geboorte tot aan onze dood zijn we seksuele wezens.
Vanaf het moment dat onze eerste cellen worden gevormd, die ons leven schenken, tot aan de diepe overgave van onze laatste uitademing, een leven is doordrenkt met libido. Dansen kan deze krachtige energie opwekken op een manier die opwindend, vreugdevol, overweldigend, angstaanjagend, mysterieus is en/of alles daartussen in. We kunnen op verschillende manieren toegang krijgen tot deze vitale energie van eros - in momenten van diep spel of stille meditatie, een tedere aanraking, een provocerend kunstwerk, een sexy lied, een volwassen blik, de rustgevende stem van een dichter, de heilige woorden van een mysticus. Wanneer deze energie op authentieke wijze wordt erkend, ondersteund en uitgedrukt, is het potentieel voor heling, transformatie en bevrijding  immens en krachtig. We eren het hele zelf.

WAT GAAN WE DOEN?
We maken een begin met het vrij maken van onze levensenergie in ons lichaam via beweging . Vervolgens bevrijden we onze levensenergie in onze mind en emotioneel lichaam, ons hart, door deze liefdevol te verwelkomen en expressie te geven in de dans. We dansen op ons zelf. Leren om jouw unieke zelf te voelen en te volgen. We dansen met elkaar. Iedere ont-moeting op deze reis is een spiegel van ons eigen hart, zijn leegte en volheid, zijn trots en schaamte, zijn problemen en vreugde, zijn wijsheid en onschuld, zijn verlangens en gulheid. We dansen met het leven zelf, met de realisatie deel uit te maken van een sociaal veld en een groter geheel. 
Via de dynamische dansmeditatie van Open Floor creëren we een veilige en heilige ruimte om te bewegen en te dansen met onze sappige levendigheid. 

VOOR WIE?
Deze avonden zijn geschikt voor alle volwassenen, ongeacht geslacht, seksuele uiting, voorkeur en soort relatie. We streven ernaar een omgeving met elkaar te co-creëren waar iedereen zich welkom voelt, nieuwsgierig kan zijn, de mogelijkheid voelt te groeien en waar persoonlijke ervaringen die een ieder meebrengt worden gerespecteerd.
Voor deelname is het fijn dat je enige ervaring hebt met dansvormen zoals OpenFloor, 5Ritmes, MovementMedicine, Biodanza, o.i.d.
Tijdens deze workshopavonden is er geen expliciete seksuele inhoud. Ook gaat het niet om je seksualiteit op de dansvloer uit te leven.

LIBIDO LOVE OF LIFE
Voor meer inhoudelijke informatie over dit thema, reviews, een uitnodigend filmpje en een overzicht van aangeboden meerdaagse 'Libido' programma's, klik hier...

OPEN FLOOR DANCE
Open Floor is een dynamische dansmeditatie en levendig bewegingsonderzoek. De methodiek van Open Floor is eerder open en onderzoekend dan voorgeschreven. Je wordt begeleid en geïnspireerd om alles wat je tegenkomt te verwelkomen in je dans, voorbij dat te bewegen wat je al kent en om dat wat vast gestold is weer in stromende beweging te brengen. Je ontdekt hoe je van schaduw en gewoonte naar vrijheid in keuze en creatieve mogelijkheden kunt bewegen.

DOCENT MONIKA KÖRSCHNER
Zij is o.a. geaccrediteerd 5Rhythms® (Gabrielle Roth), OpenFloor,  Libido Fundamentals (Andrea Juhan) docent. Tevens is zij opgeleid door Betty Martin in het ‘Wheel of Consent’.  Monika geeft ruim 20 jaar les in dans en beweging als bewustzijnsoefening en heeft zich de laatste 12 jaar gespecialiseerd in Embodied & Conscious Sexuality

MEDE CREËREND EN ONDERSTEUNEND TEAM
Daniëlle Bolt, Joost de Natris 

“Your task is not to seek for love,
but merely to seek and find
all the barriers within yourself
that you have built against it,
and embrace them.

- Rumi & Tara Brach -


DATA WORKSHOPAVONDEN 

CYCLUS NAJAAR 
21 sep
19 okt
16 nov
7 dec 2023

CYCLUS WINTER/VOORJAAR
25 januari
29 februari
28 maart
18 april
16 mei
13 juni 2024
 
TIJDEN
Van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Welkom en inloop vanaf 19 uur. 

INVESTERING
Gehele cyclus, kom 5 of 6 avonden, voor € 127.50 p.p.
Losse avonden komen is mogelijk voor €28 per avond p.p. 
Gedurende het seizoen kun je besluiten toch in te stromen in de cyclus tegen een gereduceerd tarief. 

AANMELDING IS NODIG
Aanmelden en betalen voor gehele cyclus, klik hier...
Aanmelden en betalen voor losse avonden of resterende avonden, volg deze link...

ANNULERING
* Een gemiste les, ongeacht de reden, kan helaas NIET worden ingehaald en/of gerestitueerd.
* Kijk voor overige annuleringsvoorwaarden hier.

PLAATS & BEREIKBAARHEID
Esoterra Akademie (voorheen Akademie voor Massage en Beweging), Wingerdweg 32, 1031 CA Amsterdam Noord. 

Deze locatie is goed bereikbaar met de auto (vanaf 19 uur gratis parkeren), het openbaar vervoer, de fiets of te voet (circa 15 minuten lopen van de pont Buiksloterweg). Voor de routebeschrijving: klik hier en scroll dan naar beneden. 

"A strong life force can be seen in physical vitality,
courage, competent judgment, self-mastery, sexual vigor,
and the realization of each person's unique talents and purpose in life.
To maintain a powerful life force,
forget yourself, forget about living and dying,
and bring your full attention into this moment."
- H. E Davey - 

Open yourself to the passion and life force of Libido in all areas of your life!
Dancing and working with the movement of sexual life energy within the broader definition of 'Libido' as life force, birthplace of creativity, vitality, presence and vivacity.

These workshop evenings are an opportunity to taste, experience, make a start, dance 'together' on yourself and/or with each other with this theme. On these evenings you can experience the connection, liberation, empowerment and transformation that characterize the multi-day 'Libido' programs. Each evening is unique and highlights a facet of the themes covered in these programs in more depth. These 'Libido' programs, which can be found via this link, are very enriching, deepening, innovative and highly recommended if this theme appeals to you. The potential pleasure and beauty of these programs is well worth the challenges and the risks.

OUR CREATIVE SEXUAL LIFE FORCE ENERGY is an essential part of our body's natural expression and movement. 'Libido - Love of Life' touches on the universal elements related to feeling, moving and increasing the possibilities to fully embody this life force in all areas of your life.

From Birth to Death, We are Sexual Beings 
From the first cells that evolve us into being, to the deep surrender of our last exhale, a lifespan is infused with libido. Dance can awaken this potent energy in ways that can be electrifying, joyful, overwhelming, frightening, mystifying, and everything in between. We can access this vital energy of eros in a multitude of ways — in moments of deep play or quiet meditation, a tender touch, a provocative piece of art, a sexy song, a mature gaze, the soothing voice of a poet, the sacred words of a mystic. When this energy is acknowledged, supported and expressed authentically, the potential for healing is immense and empowering. We honor the whole self. 

WHAT HAPPENS DURING AN EVENING?
We begin to liberate our life energy in our body through movement. Then we free our life energy in our mind and emotional body, our heart, by welcoming it with lovingkindness and giving it expression in the dance. We dance on our own. Learning to sense and follow your uniqueness. We dance together. Every encounter on this journey is a mirror of our own heart, its emptiness and fullness, its pride and shame, its troubles and joys, its wisdom and innocence, its desires and generosity. We dance with life itself, with the realization of being part of a social field and a greater whole.
Through Open Floor's dynamic dance meditation, we create a safe and sacred space to move and dance with our juicy vibrancy.

WHO IS IT FOR?
Embodied Sexuality programs are open to all adults regardless of gender identity, gender expression, biological sex, sexual orientation, or relationship status. We strive to co-create an environment that is sex positive, inclusive, curious and expansive, and honors the experiences each person brings into the room. There is no explicit sexual content or exercises. Nor is it about acting out your sexuality on the dance floor.

Libido - Love of Life
Click on above link for more information and a juicy inspiring 11 minutes Vimeo movie.

Open Floor Conscious Dance
Click on above link for more information. 

Teacher Monika Körschner is a certified  5Rhythms® en OpenFloor teacher and teaches dance and movement as a conscious practice in the Netherlands and abroad for over more than 20 years. She is personally trained by Andrea Juhan (founder of Open Floor) to teach this specific program. 

 


 

Datum publicatie: 9 april 2021

Libido Love of Life Amsterdam Nrd